მომსახურება

სამეწარმეო (კორპორაციული) სამართალი

საწარმოს საქმიანობიდან და მიზნებიდან გამომდინარე შესაბამისი წესდების მომზადება ან არსებულ წესდებაში ცვლილებების შეტანა

იხილეთ ვრცლად

ნებართვები/ლიცენზიები

ლიცენზიის და ნებართვის მაძიებლისათვის წარმომადგენლობა ლიცენზიის და ნებართვის გამცემ შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოსთან

იხილეთ ვრცლად

შრომის სამართალი

შრომითი ხელშეკრულების (მათ შორის, კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულების) მომზადება;

იხილეთ ვრცლად

ინტელექტუალური საკუთრება

სასაქონლო ნიშნების (დასახელების, ლოგოს, ბრენდის), დიზაინის, სასარგებლო მოდელის (პატენტი) რეგისტრაცია საქპატენტში

იხილეთ ვრცლად

სამშენებლო ბიზნესი/სამართალი

მშენებლობის განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხების სრული სამართლებრივი მენეჯმენტი;

იხილეთ ვრცლად

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებები

უძრავ ქონებასთან (მიწასთან/შენობასთან) დაკავშირებული დოკუმენტაციის დეტალური შესწავლა, რისკების ანალიზი და დასკვნის მომზადება;

იხილეთ ვრცლად

საერთაშორისო კერძო და სავაჭრო გარიგებები

საერთაშორისო სავაჭრო ხელშეკრულებების მომზადება; ნებისმიერი საქონლის, პროდუქციის იმპორტის/ექსპორტის ხელშეკრულებების მომზადება;

იხილეთ ვრცლად

სახელმწიფო და არასახელმწიფო შესყიდვები/ტენდერები და აუქციონები

პრეტენდენტის სატენდერო/საკონკურსო დოკუმენტაციის მომზადება ან/და ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტება შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნათა შესაბამისად;

იხილეთ ვრცლად

დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანიის დაფუძნების სამართლებრივი უზრუნველყოფა; წარმომადგენლობა სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურთან;

იხილეთ ვრცლად

AML მომსახურება

ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული პირის კონსულტირება

იხილეთ ვრცლად

სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული საკითხები

პაციენტების უფლებების დაცვა, მათი წარმომადგენლობა სამედიცინო დაწესებულებებთან, ადმინისტრაციულ ორგანოში, სასამართლოში;

იხილეთ ვრცლად

პერსონალური მონაცემები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსახორციელებელი ქმედებების სამართლებრივი უზრუნველყოფა

იხილეთ ვრცლად

საოჯახო სამართალი

საქორწინო ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა, საქორწინო ხელშეკრულების მომზადება და ხელშეკრულების აღსრულების სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

იხილეთ ვრცლად

დავები

განმცხადებლის, მოსარჩელის, მოპასუხის და მესამე პირების წარმომადგენლობა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე:

იხილეთ ვრცლად

Loading...